Argumentenkaarten

De argumentenkaarten bieden een overzicht van de baten van investeren in Nederlands op de werkvloer. De kaarten zijn samengesteld op basis van literatuur, onderzoeken en ervaringen van werkgevers.

De argumentenkaarten laten zien wat investeren in taalvaardigheid oplevert vanuit het perspectief van de werkgever én de werknemer. In hoeverre deze baten zich in uw situatie voordoen, hangt van verschillende factoren af. Zoals de branche waarin u werkzaam bent, de aard en de duur van de taaltraining.

Toelichting

Perspectief organisatie Perspectief mens Bron
Effectieve communicatie

Persoonlijke effectiviteit

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfredzaamheid / zelfstandigheid
 • Assertiviteit, uiten
   

Capgemini: zelfvertrouwen, zelfstandigheid, durf om vragen te stellen, effectievere communicatie

UM: betere taalbeheersing, zelfredzamer

Toelichting: Taalvaardigheid bevordert de communicatie met collega’s, klanten en patiënten. Communicatie is naast “puur functioneel” ook het vermogen om uiting te geven aan emoties, humor te gebruiken etc.
Voor medewerkers vergroot taalvaardigheid de persoonlijke effectiviteit door meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en doordat zij zich beter kunnen uiten. Ook privé.
Duurzame inzetbaarheid
 • Duurzame inzetbaarheid (huidige medewerkers)
 • Ziekteverzuim
Duurzame inzetbaarheid
 • Kansen op de arbeidsmarkt
 • Groei en ontwikkeling
 • Gezondheidsvaardigheden

Capgemini: ontwikkelingsmogelijkheden, kansen op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim

UM: betere arbeidsmarktpositie, doorstromen naar andere vormen van opleiding, betere gezondheidsvaardigheden, minder gezondheidsproblemen

Toelichting: Onder druk van veranderingen in technologie, arbeidsmarkt en maatschappij verandert het werk binnen organisaties. Deze veranderingen stellen vaak nieuwe eisen aan de taalvaardigheid van medewerkers. Ook de benodigde bij-, om- en doorscholing stelt de nodige eisen aan taalvaardigheid.

M: Taalvaardige medewerkers hebben meer kansen op de arbeidsmarkt, kunnen zich makkelijker verder ontwikkelen en hebben betere gezondheidsvaardigheden <zie ook *>.

Medewerker en team

 • Werksfeer
 • Medewerkertevredenheid
 • Werkdruk en stress
 • Impact persoonlijke problemen
 • Ziekteverzuim
Welbevinden
 • Welbevinden
 • Trots en plezier
 • Enthousiasme voor het werk
 • Binding / betrokkenheid organisatie
 • Gezondheidsvaardigheden

Capgemini: trots en plezier, betrokkenheid bij organisatie, enthousiasme voor het werk, teamgevoel, medewerkerstevredenheid, werkdruk en stress, ziekteverzuim, personeelsverloop

Ecorys: minder problemen in het persoonlijke leven van medewerkers

UM: beter ontwikkelde gezondheidsvaardigheden

Toelichting: Taalvaardigheid is goed voor medewerkers en het team.

Medewerkers ervaren meer welbevinden. Ze ervaren meer trots en plezier, ze zijn enthousiaster voor hun werk en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Het samen doorlopen van een taaltraject verbindt en verbroedert! Ook hebben taalvaardige mensen betere gezondheidsvaardigheden <*>. Zo kunnen zij beter communiceren met hun behandelaar en makkelijker de bijsluiter en patiënteninformatie lezen. Ook hebben taalvaardige mensen een gezondere levensstijl.

Voor het team geldt dat investeren in medewerkers (dus ook in taalvaardigheid) leidt tot een sterkere binding met de organisatie. Investeren leidt niet tot het vertrek van medewerkers, ook al hebben ze meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Verder verbetert een gemeenschappelijke taal de communicatie en daarmee de sociale samenhang in het team. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder misverstanden en problemen in het team en in de privé sfeer. Al deze factoren leiden tot minder werkdruk en stress. Verder vraagt ziekteverzuim(begeleiding) om heldere communicatie tussen de medewerker, de leidinggevende, collega’s en arbodienst. Ook dit gaat makkelijker bij een betere taalvaardigheid.

Primaire proces
 • Kwaliteit
 • Hygiëne
 • Veiligheid
 • Productiviteit
 • Kwaliteit dienstverlening
Functioneren medewerker
 • Functioneren in huidige functie

Capgemini: klanttevredenheid, productie, fouten en herstel, klachten

Ecorys: betere dienstverlening

UM: beter functioneren van werknemers

PwC: hogere productiviteit bij investeren in taalvaardigheid

Toelichting: Het primaire werkproces vraagt om heldere communicatie in het werk, het naleven van instructies en het correct vastleggen van gegevens. Voor goede dienstverlening zijn een goed contact met de klant en doen wat je belooft essentieel. Dit alles stelt eisen aan de taalvaardigheid. Misverstanden in de communicatie leiden tot knelpunten in dienstverlening, veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Herstel kost veelal tijd en geld en gaat ten koste van de productiviteit. Verder vragen veel bedrijven om (vak)diploma’s en certificaten zoals het VCA diploma voor arbeidsveiligheid. Voor taalvaardige medewerkers is het makkelijker deze (vak)bekwaamheid te verwerven.

Voor taalvaardige mensen is het makkelijker om goed te functioneren in de huidige functie die een bepaald beroep doet op taalvaardigheid.

Kansen organisatie
 • Innovatiemogelijkheden
 • Imago en marktpositie
Persoonlijke kansen
 • Groei en ontwikkeling
Ecorys: positief effect op het imago bedrijf, sterkere loyaliteit van bestaande klanten en aantrekken nieuwe klanten

Toelichting: Het benutten van kansen door organisaties vraagt om medewerkers die meegroeien met de veranderingen door bij-, om- en doorscholing. Dit stelt eisen aan de taalvaardigheid van medewerkers. Investeren in het verbeteren van de taalvaardigheid van medewerkers heeft verder een positieve invloed op het bedrijfsimago en marktpositie.

Taalvaardigheid vergroot de persoonlijke kansen doordat taalvaardige medewerkers zich makkelijker verder kunnen ontwikkelen – taalvaardigheid heet niet voor niets een basisvaardigheid!

€€€
Kansen op de arbeidsmarkt

Capgemini: conclusie over return on investment voor pilo bedrijven

PwC: investeren in laaggeletterheid - maatschappelijke baten zijn hoger dan de maatschappelijke kosten

Toelichting: Investeren in taalvaardigheid:
 • levert een organisatie baten op, waarvan een deel kan worden uitgedrukt in geld (Capgemini 2015);
 • levert op niveau van “de BV Nederland” meer financiële baten op dan dat het kost (PwC 2014).
Voor medewerkers zitten de financiële baten in hun betere kansen op de arbeidsmarkt.