W&L

W en L Opleidingen streeft ernaar dat iedere cursist naar vermogen participeert in de samenleving. Voor degene die dat (nog) niet kan, bieden wij ondersteuning. Ons voornemen is om (alle) cursisten zelfvoorzienend te laten worden. Zij kunnen dan zelf een weg vinden binnen de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen. We willen van waarde zijn voor onze cursisten en hun omgeving. Zo kan iedereen meedoen binnen onze maatschappij. Leren is een sociaal proces. W en L Opleidingen stimuleert dan ook het onderlinge contact tussen medecursisten en hun leefomgeving. Medewerkers streven zelf ook naar goed contact met de cursisten, zodat zij zich veilig voelen om te leren. In kleine groepen en in een prettige leeromgeving dagen wij de cursist uit om het beste van zichzelf te laten zien. Wij gaan in ontmoeting met elkaar, hebben respect voor elkaar en werken aan de ontwikkeling als mens.

Waarom zou uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Onze opleidingen zijn erop gericht om onze doelen na te streven. Cursisten leren kritisch en zelfstandig in de maatschappij te staan. Onze visie is een stevig handvat om dit te bereiken. Eén woord is hierin leidend: maatwerk. Het leeraanbod wordt afgestemd op taalniveau en leerstijl en er worden pas nieuwe stappen gezet als de voorgaande stap met succes is afge- rond.
De omgang met de wereld vraagt om verantwoordelijkheid, respect en acceptatie. Verschil- len tussen mensen, ideeën van mensen, culturen en religies worden besproken waarbij ‘res- pect’ het kernbegrip is. Dit willen wij uitstralen. We zorgen voor goed onderwijs en een moti- verend klimaat. Wij vinden het belangrijk dat iedere cursist mee kan doen in de samenleving en dat iedereen in staat wordt gesteld om de Nederlandse taal voldoende te beheersen.
Daarnaast voelt het als een maatschappelijke plicht om ons in te zetten voor leesbevordering en de aanpak van laaggeletterdheid. Een taalakkoord maakt het netwerk inzichtelijk, waar- door je samen kan optreden.
Onze doelen
• De zelfverantwoordelijkheid van de cursist te activeren;
• Het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cursist stimuleren;
• De weerbaarheid van de cursist vergroten;
• Helpen bij vervolgstappen met een netwerk vanuit W en L;
• Ondersteunen en/of aanmelden bij eventuele externe opleiding;
• Feedback geven aan en op een toetsende wijze reflecteren met de leerder;
• Problemen in de voortgang van het traject signaleren;
• Samen met de cursist naar oplossingen voor belemmeringen zoeken en daarmee re- sultaat en doelgericht werken;
• Effectief gedrag bekrachtigen;
• De cursist helpen met keuzes maken die energie en motivatie geven;
• Helpen met het vergroten van het sociale en arbeidsmarktgerichte netwerk van de leerder.
 

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

W en L Opleidingen verzorgt momenteel taaltrainingen voor bedrijven op alle taalniveaus. Wij werken regionaal, waarbij wij de voorkeur geven aan trainingen op eigen locatie. Wij zijn namelijk voorzien van alle facilitaire middelen die nodig zijn om onze lessen goed te laten verlopen. Ook verzorgen wij incompany trainingen. De wensen van de opdrachtgever staan centraal. Ons doel is dat werknemers beter kunnen functioneren op hun werk, zelfredzaam zijn, zelfverzekerd zijn over hun spreken. Het gevolg is dat de werknemer zich durft te uiten en sociaal meedoet binnen het bedrijf. Ze kunnen meedenken met het bedrijf en wellicht doorgroeien naar andere functies. Een goede beheersing van de Nederlandse taal verhoogt de productiviteit en inzetbaarheid. Ook voor de veiligheidsaspecten binnen het bedrijf is het van belang dat werknemers voldoende de Nederlandse taal machtig zijn. Kortom: door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer:
• neemt het ziekteverzuim af;
• werken medewerkers veiliger;
• worden er minder fouten gemaakt;
• gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog.
Ambassadeursrol Wij willen dat het Taalakkoord slaagt. Wij gaan dus aan de slag om zichtbaarheid te geven aan onze ideeën. We willen bedrijven enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe meer bedrijven en branches laten zien dat zij actief achter de doelstellingen van het Taalakkoord staan en ernaar handelen, hoe sterker de boodschap wordt. W en L Opleidingen zal bestaande, maar ook nieuwe, netwerkpartners enthousiasmeren om zich in te zetten voor meer taal op de werkvloer. Daarnaast benaderen wij werkgevers actief om taaltrainingen op de agenda te zetten.