Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie

De KNMP is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Om medicijnen goed en veilig te kunnen gebruiken, moet je de uitleg begrijpen en de medicijnen op de juiste manier innemen. Naar schatting 30-40% van de Nederlandse bevolking neemt de voorgeschreven medicijnen niet of niet goed in. Problemen met de therapietrouw komen in alle lagen van de bevolking voor, maar laaggeletterden en mensen met beperkte beheersing van het Nederlands zijn bijzonder kwetsbare groepen. Die patiënten begrijpen de mondelinge en schriftelijke informatie vaak niet, die zij in de apotheek bij hun geneesmiddel ontvangen. Laaggeletterden weten vaak niet waarom zij een geneesmiddel moeten innemen, wat het effect van het geneesmiddel is of wat de eventuele bijwerkingen zijn. Ook hebben deze patiënten grote moeite met het correct innemen van geneesmiddelen, met veranderingen van vorm of kleur van geneesmiddelen, met het juiste tijdstip van inname en met (veranderingen in) de dosering. De gevolgen van onjuist medicijngebruik zijn groot: het heeft een negatieve invloed op de klachten, het ziekteverloop en de gezondheid van de patiënt. Het leidt tot meer complicaties met als gevolg een toename van ziekenhuisopnamen en een vermijdbare stijging van de zorgkosten. Door aansluiting bij het Taalakkoord benadrukt de KNMP haar ambities om de medicijninformatie in de apotheek begrijpelijker te maken. En op die manier patiënten te helpen hun medicijnen goed en veilig te gebruiken.