Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht spant zich in om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen. Het college van
Burgemeester en Wethouders geeft de aanpak van Laaggeletterdheid veel aandacht. In het coalitieakkoord
verbinden wij dit met thema's zoals armoede, en onderwijsachterstandenbeleid.
We koppelen laaggeletterdheid ook aan de diverse rollen die de gemeente Dordrecht in het bestrijden en
voorkomen van laaggeletterdheid heeft. Als werkgever hebben we de ambitie om het goede voorbeeld te geven
in de vorm van een ondersteuningsaanbod gericht op onze medewerkers.
De gemeente heeft een belangrijke rol als ambassadeur van de Taalakkoorden. Als werkgever kunnen wij een
voorbeeld zijn voor andere bedrijven en organisaties in Dordrecht en in de regio Drechtsteden.
Een voorbeeld hiervan is de regionale bijeenkomst over Taalakkoorden die, op initiatief van wethouder Peter
Heijkoop, in maart 2018 in het Stadhuis van Dordrecht werd georganiseerd.
We hebben ook een rol als dienstverlener naar burgers toe, als opdrachtgever van de Sociale Dienst
Drechtsteden en als regionale contactgemeente in de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
Tevens verbinden wij het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid aan het educatieve aanbod gericht op
laaggeletterde ouders.
Met leesbevordering en andere ontwikkelingsprogramma's op de (voor-) scholen stimuleren wij de taalontwikkeling van jonge kinderen. We gaan in gesprek met schoolbesturen (primair- voortgezet - en mbo-
onderwijs). Investeren in taalontwikkeling van kinderen en jongeren is alleen dan zinvol als dit gedurende de hele schoolloopbaan gebeurt.

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

Het aantal laaggeletterde burgers in Dordrecht is hoog. Het betreft zowel jongeren als volwassenen en ouderen. Wij voelen met de Ministers van OCW en VWS én met de staatssecretarissen van SZW en BZK de urgentie van
intensivering van de aanpak Laaggeletterdheid. Zoals de Minister van OCW in de brief aan de Kamer van 18
maart 2019 schrijft, voelt de gemeente Dordrecht óók de urgentie om met andere gemeenten, werkgevers, de
bibliotheek en tal van maatschappelijke organisaties te investeren in een (taal) vaardiger Nederland.

Wij verbinden ons aan het Taalakkoord om verschillende redenen.
"We willen beter met elkaar communiceren, binnen de gemeente en de politiek, maar vooral ook naar de burgers
toe."
Dordrecht streeft naar actief burgerschap en dat betekent meedoen. Als gebrekkige taalvaardigheid actief burgerschap remt, dan wil de gemeente bij de verbetering hiervan een actieve rol pakken.
De huidige samenleving vraagt van burgers en werknemers dat zij mondig zijn en voldoende taal- en digitale
vaardigheden bezitten om nieuwe informatie tot zich te nemen. Ambtelijk taalgebruik en miscommunicatie kunnen
voor onduidelijkheid en frustratie zorgen.
Onze gemeenteraad heeft in november 2018 het college gevraagd om aan te geven wat de gemeente Dordrecht
doet om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen.
Een Taalakkoord is een extra aansporing om werk te maken van onze ambities om "laaggeletterdproof" te zijn en
te blijven.